Wyjazdy z Fullfun

Najbliższe wyjazdy z FullFun

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych podopiecznych jest Akademia Pływania/ Full Fun Remigiusz Olejniczak z siedzibą w Szczecinie zwany dalej „Administratorem”.
Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Akademia Pływania/ Full Fun Remigiusz Olejniczak, ul. Tadeusza Szeligowskiego 85/2, 71-051 Szczecin.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com
1. Dane kursantów przetwarzane są w celu prowadzenia kursów nauki i doskonalenia pływania oraz organizacji obozów. Podstawą prawna przetwarzania pozyskanych danych art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
3. Dane kursantów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu.
4. Odbiorcami danych osobowych kursantów będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, kadrowe, prawnicze, informatyczne, transportowe.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kursantów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane kursantów nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.
7. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved