Wyjazdy z Fullfun

Najbliższe wyjazdy z FullFun

Warunki uczestnictwa i rezygnacji

Warunki uczestnictwa i rezygnacji

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Akademia Pływania / Fullfun

 

§ Postanowienia wstępne

 1. FullFun/ Akademia Pływania oświadcza, że posiada: Zezwolenie nr Z-08/04 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju, wydane przez Wojewodę Zachodnio-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2004r i w krajach Europy wydane dnia 5 listopada 2004r. Właścicielem firmy jest Remigiusz Olejniczak ul. Szeligowskiego 85/2 71-051 Szczecin, NIP:852-153-95-91, Regon 812531430 FullFun / Akademia Pływania posiada konto bankowe: mBank / oddział w Szczecinie 18 1140 2004 0000 3402 7401 7762
 2. Oferta imprezy turystycznej to propozycja usługi turystycznej zawierająca w opisie charakter, termin, cenę, wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz program imprezy.
  Umowa o świadczenie usług turystycznych (zwana dalej Umową) to umowa cywilno prawna zawierana pomiędzy organizatorem Imprezy turystycznej, a osobą fizyczną lub osobą prawną, której przedmiotem jest świadczenie usług turystycznych. Umowa dla swej ważności musi być zawarta w formie pisemnej. Integralną częścią Umowy jest Oferta oraz Warunki Uczestnictwa.

 

§ Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych

 1. Dokonana przez Klienta rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez FullFun/Akademię Pływania imprezy turystycznej (zwaną dalej „umową o świadczenie usług turystycznych). Propozycja zawarcia umowy wiążąca jest dla Klienta przez okres dwóch tygodni. Rezerwacja może nastąpić w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, przez Internet lub przez e-mail. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej i przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy przez tychże uczestników. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po zaakceptowaniu tejże umowy przez FullFun/ Akademię Pływania i nie musi przyjąć żadnej określonej formy. Przy lub po zawarciu umowy Klient otrzymuje potwierdzenie imprezy turystycznej.
 2. Zawarcie umowy o udział w Imprezie organizowanej przez FullFun/Akademię Pływania następuje w momencie podpisania Umowy przez Klienta - Uczestnika oraz dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 40% kwoty Umowy do dnia ustalonego między dwoma stronami na umowie. Wszelkie wpłaty Klient - Uczestnik dokonuje bezpośrednio do kasy lub przelewem na konto bankowe. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100% najpóźniej w terminie do 2 tygodni przed datą wyjazdu.
 3. Jeżeli zaliczka i pozostała kwota nie zostaną wpłacone w terminie oraz na wezwanie w określonym terminie, FullFun/Akademia Pływania ma prawo, ale nie obowiązek, odstąpić od umowy..

 

§ Rezygnacja z imprezy

 1. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszą standardowo na osobę: do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy 20% ustalonej ceny, do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny, od 10 dni do rozpoczęcia imprezy 90% ustalonej ceny.
 2. W przypadku zupełnej rezygnacji (a więc nie w przypadku pojedynczych Klientów) z obiektów noclegowych przeznaczonych dla dziesięciu i więcej osób, Klient zobowiązany jest pokryć poniższe koszty rezygnacji w formie ryczałtu: do 8 tygodni przed rozpoczęciem imprezy 20% ustalonej ceny, do 4 tygodni przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny,
  od 2 tygodni do dnia rozpoczęcia imprezy 80% ustalonej ceny.
 3. W przypadku, gdy Klient - Uczestnik w trakcie trwania Imprezy narusza zasady współżycia społecznego (np. nie stosuje się do zaleceń kadry), czym utrudnia lub uniemożliwia realizację Imprezy, bądź narusza dobra osobiste innych osób uczestniczących w Imprezie, może zostać to uznane za powód rozwiązania Umowy z takim Klientem - Uczestnikiem w
  trybie natychmiastowym. Poniesienie związanych z tym kosztów leży po stronie Klienta - Uczestnika. W przypadku, gdy Klientem - Uczestnikiem Imprezy (kolonii, obozu, itp.) jest osoba niepełnoletnia, FullFun/Akademia Pływania ma prawo wezwać prawnego opiekuna do odebrania z Imprezy Klienta - Uczestnika w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o zaistnieniu takiej konieczności.

 

§ Realizacja umowy

 1. W trakcie trwania imprezy Klient - Uczestnik winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy.
 2. FullFun / Akademia Pływania jest odpowiedzialna za przebieg imprezy zgodny z Ofertą.
 3. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od zakończenia Imprezy. Przed złożeniem reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu i czasie trwania Imprezy bezpośredniemu przedstawicielowi FullFun/Akademii Pływania.
Design by mmCreation.pl. All Rights Reserved